Ryggradskada, Cervikal, Översikt

Synonymer
Halsryggskada, halskotpelarskada
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Cervical spine injury

BAKGRUND

Epidemiologi

 • Halsryggraden och övergående bröst-ländrygg drabbas oftare av skador än övriga delar av ryggraden
 • Uppstår vanligen sekundärt till högenergitrauma så som trafikolycka (45 %) och fall från höjd (20 %). Andra orsaker är idrott (15 %) och aktivitet under dykning (15 %)
 • Neurologiska skador uppstår i 40 % av patienterna med halsryggskador
 • Mellan 19-51 % av ryggmärgskadorna involverar halsryggen
  • Ryggmärskador är vanligare vid lägre än högre halsryggskador/dislokationer
 • Cirka 2-6 % av traumapatienterna får halsryggskador
 • 20 % av traumapatienterna som har fokala neurologiska bortfall har en associerad halsryggskada
 

Skademekanism

 • Trafikolyckor (primärt unga patienter), fall (primärt hos äldre patienter), dykolyckor och trubbigt våld
 • Orsakas av forcerad flexions- eller extensionsrörelse i halsryggen eller kombinationer av flexions-extensionsrörelser som ohämmade decelerationskrafter (e.g. vid pisksnärtsvåld), med eller utan distraktion eller axial kompression
 • Flexions-extensionsvåldet kan ske vid olika grader av rotation, vilket påverkar skadornas utseende
 • En annan skademekanism är axial kompression, e.g. vid dykning på för grunt vatten
 

Patoanatomi

 • Flexionsvåld: Kan ge upphov till främre subluxation med ligamentskador, bilateral facettledsluxation, den vanliga kilformade kotkroppsfrakturen eller snett förlöpande spinalutskottsfrakturer
  • Flexion och samtidig rotation kan leda till en unilateral facettsledsluxation
 • Extensionsvåld: Kan ge upphov till tårdroppsfraktur i främre nedre delen av kotkroppen samt bågfrakturer. Densfrakturer kan uppstå både vid flexionsvåld och extensionsvåld
 • Axial kompression: Åstadkommer sannolikt sprängfrakturer (burstfrakturer) av olika svårighetsgrad
 

Klassifikation

 • C0-C2-skador indelas i frakturtyper, vilka kan subklassificeras
 • C3-C7-skador klassificeras efter skademekanism
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Översikt

 • Cervikala ryggradsskador ska alltid misstänkas i fall av direkt eller indirekt trauma mot halsryggen och där symtom förekommer i form av lokal nacksmärta, rörelsesmärta i nacken eller neurologiska symtom i en eller båda armarna och/eller benen
 • Vid medvetslöshet efter skalltrauma ska halsryggsskada misstänkas till att motsatsen har bevisats. Detta gäller även för multitraumapatienter
 • Vid ovanstående fall ska halsryggen immobiliseras i hård halskrage till instabilitet uteslutits
 • Det är viktigt att fort göra en neurologisk bedömning med dokumentation av eventuellt neurologiskt bortfall
 • Status ska tas och dokumenteras upprepade gånger första dygnet
 

Status

Inspektion: Felställning, svullnad, hematom Palpation: Lokal ömhet där bakre medellinjeömhet är av stor vikt Cirkulation: Monitorera cirkulation och andning/syresättning. Med ryggmärgsskada ses ofta hypotoni och lungdysfunktion med hypoxi Neurologisk undersökning: Neurologstatus i en multitraumasituation blir ofta mer översiktligt varför undersökningen ofta får upprepas. Skilj mellan komplett och inkomplett ryggmärgsskada. Kriterierna för dessa skador baseras på kvarvarande sensorisk och/eller motorisk funktion inom sakrala segment:
 • Inkomplett skada: Föreligger om motorisk eller sensorisk restfunktion finns kvar i de lägsta sakrala segmenten
 • Komplett skada: Föreligger om det inte finns någon sakral restfunktion
 
Manifestationer Beroende på Cervikal Nivå
Komplett tvärsnittslesion ovanför C4-segmentet Andningsförlamning där den skadade avlider på olycksplatsen
Komplett tvärsnittslesion i nivån C4-Th1 Tetraplegi
Komplett tvärsnittslesion nedanför nivån C4-Th1 Paraplegi
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Indikation: Förstahandsval för lågriskgrupper utan neurologiska symtom Projektioner: Lateral, gapande frontal, frontal och sned lateral
 • Provokationsbilder kan ibland vara ett komplement, tidigast några veckor efter trauma, för information om eventuell instabilitet och då vid konstaterad subluxationsskada i nedre halsrygg
 

Datortomografi (DT)

Allmänt: Sker vanligen som spiral-DT med tunna snitt Indikation:
 • Ska utföras för att kartlägga fraktur och/eller luxation-subluxation. Det är speciellt nödvändigt att få bra kartläggning av C7-Th1-nivån som normalt är ganska besvärlig att framställa
 • DT är ett komplement bl.a. vid densfraktur och facettledsluxation samt vid skador i nedersta halsryggen
 • Skador på ligamentkomplex får ofta bedömas indirekt e.g. genom ökade avstånd mellan definierade anatomiska strukturer, såsom spinalutskott. ledytor etc.
 • Prevertebral mjukdelssvullnad indikerar instabil halsryggsskada. Vid undersökning anses upp till 4 mm mjukdelstjocklek vara normal på C3-nivå med > 7 mm anses patologiskt och ska utredas med MRT
 
Nexuskriterierna
Avvakta med DT för en patient som inkommit med misstänkt halsryggskada vid:
 • Avsaknad av bakre medellinjeömhet
 • Ej intoxikerad patient
 • Vaken och medverkande patient
 • Avsaknad av fokalneurologi
 • Avsaknad av annan distraherande smärtande skada
 

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT är ett komplement vid misstänkta intraspinala mjukdelsskador, diskskador, rotpåverkan, rvyggmärgsödem och ligamentskador

HANDLÄGGNING

Akut Behandling

Allmänt:
 • Halsryggen ska alltid stabiliseras vid multitrauma (då andra skador kan maskera halsryggsskador) och immobiliserande halskrage ska behållas på till halsryggen radiologiskt är frikänd
 • Luftvägar säkras och adekvat cirkulation säkerställs
 • En nackskadad patient ska förflyttas med största försiktighet och framför allt ska flexion i halsryggen undvikas. Förflyttning sker med halsryggen i det läge patienten själv spontant har intagit och som ger minsta möjliga besvär. Lätt extension genom försiktgt manuellt drag i huvudet i samband med förflyttning minskar risken för ytterligare skador på nervvävnad
 • Vid ryggmärgspåverkan erhåller patienten KAD
Läkemedel:
 • Ge syrgas vid neurologisk påverkan
 • Behandla hypovolemi och hypotoni orsakat av neurogen chock (hypotoni, bradykardi, varm hud) med inotropt stöd
 • Patienten bör ha förlängd trombosprofylax vid ryggmärgskada
 

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Allmänt:
 • Tromboembolism (DVT/LE): Vid ryggmärgskada bör patienten ha förlängd trombosprofylax. Överväg kompressionsstrumpor
 • Trycksår: Inte ovanligt. Framför allt ryggmärgsskadade och multipelskadade patienter
 • Ulcus: Vanligt och beror dels stresspåverkan men även på tarmparalys
 • Obstipation: Beror på tarmparalys
 • Ryggsmärtor: Förekommer framförallt vid frakturer nedom Th10
 • Ryggmärgskador och cauda equina-påverkan: Ger multipla problem som motorikstörningar av olika grader, sakrala skador (urinretention, avföringsinkontinens, sexualfunktionsrubbningar) samt smärtproblematik
 • Autonom dysreflexi: Beroende på sympatisk överaktivitet, kan ses efter en månad och kan vara livshotande
Vid icke-operativ behandling: Försämrat frakturläge med risk för neurologisk försämring vid mobilisering utan adekvat yttre stöd vid instabil kotfraktur Efter operativ behandling:
 • Infektioner: Sena infektioner kan vara svåra att diagnosticera. Lätt värk som stegras tillsammans med en måttlig CRP-stegring kan bero på lågvirulent infektion
 • Iatrogena ryggmärgsskador är ovanliga men förekommer

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.