RCL-skada, MCP-1, Akut

Synonymer
RCL-skada i tummens MCP-led, radial collateralligamentskada MCP-1
Andra stavningar
Radial kollateralligamentskada MCP-1
Latin/Grekiska
-
Engelska
Radial collateral ligament injury of the thumb

BAKGRUND

Definition

Ruptur av radiala collateralligamentet (RCL) vid första MCP-leden.

Epidemiologi

Mindre vanlig än UCL-skada.

Skademekanism

Forcerad och plötslig adduktion/ulnardeviation och torsion mot flekterad MCP-led. MCP-1-leden kan i samband med detta subluxera. 

Patoanatomi

 • Vanligen förekommer inget uppslaget ligament som vid UCL-skada. 
 • Patognomont är volar subluxation av MCP-leden efter skadan.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta radiellt om MCP-1.

Tecken

Inspektion: Svullnad.
Palpation: Lokal ömhet över RCL, radialt runt MCP-1.
Rörelse/rörelseomfång: Eventuell vackling/instabilitet i ulnar riktning i MCP-leden kan påvisas.
 • Sidovackla MCP-1-leden i extenderat och semiflekterat läge (20-30°). Vanligen så ska detta inte vara smärtsamt och det bör vara ett tydligt stopp och sidlikt med andra tummen. Vackling > 30° eller > 10° mer än andra sidan kan tyda på skada.
 • Om det inte går att sidovackla p.g.a. kraftig smärta, kan man prova något av följande:
  • Sätta en fingerbasblockad med t.ex. Carbocain och prova igen. Brukar fungera bra.
  • Sätta ett tumgips/skena och boka ett återbesök med ny stabilitetstestning efter 7-10 dagar.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

4 mm stort fragment avlöst på platsen för RCL-fästet. Fragmentet ligger roterat närmare 180°.

Påvisar ofta en viss ulnar subluxation av grundfalangen men sällan något avslitet benfragment. 
 • Ett eventuellt avulsionsfragment kan ses proximalt, radialt på grundfalangen.HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation:
 • De flesta RCL-skador (partiella och totala) utan interponad.
 • Avulsionsfragment som inte har roterat
Metod:
 • Enbart ligamentskada: Tumgips/tumskena (kort) under 4-6 veckor.
  • Gipsbehandling kan ge ett adekvat läge vid subluxation. Om detta inte sker bör man tänka på operation. 
 • Avulsionsfragment: Tumgips/tumskena (kort) under 3-4 veckor.
Uppföljning: Avgipsning och klinisk kontroll med stabilitetstest efter gipstiden antingen till läkare och därefter till arbetsterapeut eller direkt till arbetsterapeut för utprovning av ortos i ytterligare 2 veckor och därefter rörelseträning.

Operativ Behandling

Indikation:
 • Kvarstående subluxation p.g.a. möjligt interponerat ligament.
 • Större roterat avulsionsfragment.
Metod:
 • Enbart ligamentskada: Exploration.
 • Avulsionsfragment: Poliklinisk operation med perkutan/öppen stiftning av fragmentet.

Visa/dölj referenser

Referenser