Collateralligamentskada, Medial, Knä

Synonymer
Collateralligamentruptur, MCL
Andra stavningar
Kollateralligamentskada
Latin/Grekiska
Laesio/distorsio et distensio traumatica legamenti genus collateralis medialis (tibialis)
Engelska
MCL-injury

BAKGRUND

Epidemiologi

 • Vanligaste knäskadan och utgör 40 % av alla knäskador
 • Drabbar unga till medelålders patienter
 

Skademekanism

 • Oftast trauma från sidan med lätt flekterat knä samt valgusbelastning, eventuellt kombinerat med rotation, oftast i samband med idrottsutövning
 • O’Donoghues klassiska olyckliga triad: Med i tur och ordning skadas MCL-, mediala menisken samt främre korsbandet som en följd av valgusvåld i kombination med utåtrotation av underbenet ( e.g. skidan som skär utåt, fotbolsspelaren som fastnar med dobbarna i underlaget och attackeras)
 

Patoanatomi

MCL har konnex med mediala menisken (men inte på lateralsidan [LCL]) vilket betyder att ett stabilt knä som smärtar i valgusbelasning kan således vara en medial meniskskada eller alltså (partiell) ligamentskada

Klassifikation

Indelning sker i 3 grader beroende på grad av ruptur och därmed instabilitet:
 • Grad 1: Lokal ömhet samt smärta vid valgusvackling. Stabilt knä
 • Grad 2: Måttlig sidovacklingsinstabilitet med ökat glapp, men klart slutstopp
 • Grad 3: Höggradigt sidovacklingsinstabilt utan klart slutstopp
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Lokal knäsmärta och belastningsvårigheter samt eventuellt instabilitetskänsla uppkommen vid distorsionsvåld mot knäleden
 • Smärtparadoxen: Partiell skada gör ofta mer ont än en total ruptur
 

Tecken

Inspektion: Hydrops ses vanligen inte vid isolerad skada såvida inte associerade intraartikulära skador föreligger. Lokal svullnad kan ibland ses framför allt vid större rupturer Palpation: Palpationsömhet motsvarande ligamentets utbredning och ibland även över mediala ledspringan, vilket gör att meniskruptur ibland kan misstänkas Rörelse/rörelseomfång: Inskränkt rörelseomfång. Smärta utlöses vid provokation
 • Smärta utlöses vid abduktion/valgus av knäleden i 20-30° flexion. Eventuellt noteras ökad sidovacklingstendens beroende på graden av ligamentskada men kan akut vara svår att påvisa
 • Observera att sidovackling måste testas med knäet i 20-30° flexion. I full sträckning stramas bakre kapseln upp tillräckligt för att ge god stabilitet. Om laxitet föreligger i full extension rör det sig om en stor skada då bakre kapseln är trasigt liksom rätt sannolikt också främre korsbandet
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Frontal, lateral och vridning av knäet Fynd:
 • Vanligen normal men kan i undantagsfall visa associerade skador
 • Pellegrini-Stieda-kalcifikation: Anses vara tecken på gammal MCLruptur. Detta är en kalcifikation/förkalkning medialt ovan knäleden (vid mediala femorala fästet)
 

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT kan vara av stort värde vid instabilitet samt for detektion av associerade skador

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Grad 1 och 2-skador: Kan slutbehandlas konservativt, i avsaknad av misstanke på associerade skador (hemartros och/eller låsning), redan på akuten
 • Grad 3-skador: Överväg initial temporär stabilisering i gips inför definitiv åtgärd
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Grad 1 och 2-skador utan misstanke på associerade skador (hemartros och/eller låsning) samt isolerade grad-3-skador Metod: Isolerade kollateralligamentskador läker om ändarna har kontakt med varandra. Läker vanligtvis på konservativ behandling. Gipsning eller operation av en isolerad ligamentskada förlänger bara läkningstiden
 • Lättare stöd/kompressionsförband, fri mobilisering, analgetika och vid behov kryckor
 • För grad 2-skada kan ledad sidostabiliserande (valgusstabiliserande) ortos (e.g. Genu Syncron) ges. Elastiskt bandage kan has under eventuella ortosen
 • Isolerad medial grad 3-skada behandlas med ledad ortos 6-8 veckor och träning med hjälp av fysioterapeut
Uppföljning: Remiss till fysioterapeut för styrke- och koordinationsövningar framför allt vid grad 2-skador och planera för återbesök efter cirka 6 veckor.
 • Quadricepsträning direkt. Rehabilitering hos fysioterapi kan redan påbörjas efter 2-3 dagar
 • Vid måttliga skador kan även sidotejpning av knäet göras
 • Kontrollerad belastning tillåts, möjligen kryckkäppar för partiellt stöd kort tid
 

Operativ Behandling

Indikation: Grad 3-skada associerad med andra skador Metod: Grad 3-skada är oftare förenad med associerade skador (korsband, menisk) varför behandlingen varierar Postoperativ behandling: Beror på utförd operation

PROGNOS

Prognos

God prognos med icke-operativ behandling

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.